Örülök, hogy jelentkezel Trónok Harca felfedező utunkra Horvátországba!
Tovább!
 
Mi a teljes neved?

 
Melyik túrára jelentkezel?


 
Hány fővel jelentkezel az útra?

 
Itt olvasható az utazási szerződés általános szerződési feltételei. Olvasd át és alul tudod elfogadni. Az ezt követő kérdésekre adott válaszaid alapján állítjuk össze az utazási szerződést, amit emailben fogsz megkapni tőlünk. *

CROTBIC CENTER Utazási Iroda Kft.
1148 Budapest, Kerepesi út 78/H
+36302537167
crotbic@crotbic.com
MKEH engedélyszám: U-001698
adószám: 24399603-1-42
cégjegyzékszám: 01-09-175156

Az Utazási szerződés általános feltételei Kedves Utazó! Ezek az általános szerződési feltételek a CROTBIC CENTER Utazási Iroda Kft. által szervezett valamennyi utazásra érvényesek, részét képezik minden, általunk kötött utazási szerződésnek. Az utazási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 389-401 §-a, 415-416 §-a, a 281/2008. (XI. 28.) kormányrendelet (a továbbiakban: Rend.), a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett Montreali Egyezmény, a visszautasított beszállás, a légi járatok törlése, vagy hosszú késése esetén a 261/2004. EK rendelet, valamint a légi személyi szállítás szabályairól szóló 25/1999 (II.12.) Korm. rendelet szerint kell eljárni. I. Az utazási szerződés tárgya: 1. A CROTBIC CENTER Utazási Iroda és az Utas közötti jogviszony az utazási szerződés megkötésével jön létre. Az utazási szerződés alapján a CROTBIC CENTER Utazási Iroda az Utas által kiválasztott utazás szerint meghatározható személyszállítási, szállás- és egyéb turisztikai szolgáltatásból álló utazási szolgáltatásokat (a továbbiakban: Utazási csomag) nyújt, amelynek fejében az Utas díjat fizet. A teljes részvételi díj egyrészt az Utazási csomag ellenértékéből (a továbbiakban: Részvételi díj), másrészt az abba nem foglalt, esetlegesen külön felszámításra kerülő további költségekből és díjtételekből (pl. repülőtéri illetékek, helyi adók stb. - lásd: Rend. 4.§ (1) bek. i)) áll. Az utazási szerződések elválaszthatatlan részét képezik a jelen általános szerződési feltételek, az egyes utazásokhoz kapcsolódó írásbeli tájékoztatások és dokumentáció, amelyek tartalma irányadó az utazási csomag, a részvételi díj, ill. a teljes díj stb. jogok és kötelezettségek meghatározásakor.

II. Az utazási szerződés megkötése: 2. Az Utas és az Iroda között az utazási szerződés az alábbiak szerint jön létre:
Az Utas az általa választott utazás azonosítására alkalmas, adataival kitöltött, a CROTBIC CENTER Utazási Iroda részére honlapján közzétett formátumú „Jelentkezési lap”-ot juttat el e-mailben, postai levélben, fax útján vagy személyesen a CROTBIC CENTER Utazási Iroda részére. A „jelentkezési lap” ilyen módon való eljuttatásával azonos joghatású, ha az Utas a CROTBIC CENTER Utazási Iroda honlapján kitölti a jelentkezési űrlapot. A jelentkezési lapon, ill. űrlapon az Utas általa feltüntetett adatok valódiságáért és helyességéért az Utas felel, a CROTBIC CENTER Utazási Iroda az így megadott adatokkal teszi meg a szükséges intézkedéseket – a hibás adatok miatt bekövetkező esetleges joghátrányokért a CROTBIC CENTER Utazási Iroda felelősséget nem vállal. A jelentkezés a közléssel hatályosul. Amennyiben fennáll szerződéskötési szándéka, a CROTBIC CENTER Utazási Iroda regisztrálja az Utas jelentkezését és azonos, vagy az utas által kért módon írásbeli tájékoztatást küld az Utasnak a részvételi díjelőleg megfizetéséhez szükséges adatokról (összegéről, bankszámlaszámról stb.). Amennyiben az Utas e tájékoztatást követő 3 munkanapon belül a díjelőleget megfizeti (átutalja), a CROTBIC CENTER Utazási Iroda a megfizetett összegről szóló számlát, a jelen általános szerződési feltételeket, a választott utazásra vonatkozó részletes tájékoztatást (a továbbiakban: Részletes tájékozató), az „Utazási szerződés” elnevezésű okiratot, ill. egyéb, a szerződéskötéshez szükséges dokumentációt (nyilatkozatokat stb.) elektronikus úton megküldi az Utasnak két példányban. Az Utas a megküldött „Utazási szerződés” egy példányát aláírva eletronikus vagy postai úton postafordultával visszaküldi a CROTBIC CENTER Utazási Iroda részére. Ezzel az Utas kifejezi azt, hogy az utazási szerződés tartalmát megismerte, továbbá, hogy elfogadta a CROTBIC CENTER Utazási Iroda utazási szerződésre irányuló ajánlatát. Az utazási szerződés az Utas aláírásával ellátott dokumentációnak a CROTBIC CENTER Utazási Irodához történő visszaérkezésével jön létre.

III. Fizetési feltételek: 3. A Részvételi díj az utas által megrendelt Utazási csomag ellenértéke, tartalmazza CROTBIC CENTER Utazási Iroda által nyújtandó szolgáltatások árát, a szervezési díjat és az ÁFA-t. A CROTBIC CENTER Utazási Iroda a Részvételi díjban nem szereplő külön felszámításra kerülő (a Rend. 4.§. (1) bek. i) pontja szerinti) díjak forintban kifejezett összegét a Részletes tájékoztatóban megjelöli. A CROTBIC CENTER Utazási Iroda jogosult az Utas által fizetendő díj utólagos (az utazási szerződés megkötését követő, de legkésőbb az utazás megkezdését megelőző 20. napig történő) emelésére a szállítási költségek (különösen üzemanyagár), adók, illetékek és egyéb kötelező terhek (pl. üdülőhelyi díj, reptéri illeték, egyéb illetékek és díjak, belépési engedélyek, úthasználati díjak stb.), továbbá a deviza forintárfolyamának változása miatt, azok emelkedésével arányosan (lásd: Rend. 6.§.) az alábbi számítási mód alkalmazása mellett: az egyes Utasra eső díjemelés mértéke nem lehet nagyobb az adott utazással összefüggésben a CROTBIC CENTER Utazási Irodára háruló összes többletfizetési kötelezettségnek az aktuális utaslétszám alapján egy fő utasra jutó hányadrészénél.

4. Az Utas által fizetendő díj és a díjelőleg mértékét a CROTBIC CENTER Utazási Iroda a honlapján közli, ezen felül a díjelőleg mértékét az Utas jelentkezését követően részére megküldött fizetési felhívás és a szerződéskötést megelőző Részletes tájékoztató tartalmazza. A díjelőleg mértéke - a jelen pont szerinti kivétellel - kizárólag abban az esetben haladja meg a Részvételi díj 40 %-át, ha külföldi közreműködővel kötött szerződés ettől szigorúbb kötelezettséget ró a CROTBIC CENTER Utazási Irodára, ill. amennyiben az utazás kezdetéig 30 napnál kevesebb van hátra. Utóbbi esetben a CROTBIC CENTER Utazási Iroda e-mailben, vagy postai úton megküldi az Utas által fizetendő teljes díjból (azaz a Részvételi díj és a Rend. 4.§ (1) bek. i) pontja szerinti további díjtételek összegéből) hátralévő összegről szóló fizetési felhívást, amelynek megfelelően az Utas haladéktalanul köteles azt megfizetni. Erre figyelemmel abban az esetben, ha a díjelőleg-fizetési határidő utolsó napja (a fenti II. pont alapján) az utazás indulási időpontját megelőző 30. nap, akkor az Utas nem kizárólag a díjelőleg, hanem értelemszerűen a teljes díj megfizetésére köteles annak tudomásul vétele mellett, hogy ez képezi a szerződés létrejöttének feltételét. Az Utas díjfizetési kötelezettségének előteljesítését a felek szerződésszerűnek tekintik, a CROTBIC CENTER Utazási Iroda azt ilyenként fogadja el. 5. A CROTBIC CENTER Utazási Iroda fenntartja magának a jogot arra, hogy felemelje a részvételi díjat azokban az esetekben, ha
a) az utazás során igénybe vett szolgáltatások költsége nagymértékben megemelkedik (pl. repülőtéri illeték, autóbusz közlekedés),
b) az EUR árfolyama 315 Ft, illetve az USD árfolyama 280 Ft (MNB hivatalos középárfolyamok) fölé emelkedik.
A díjemelés mértéke minden esetben arányos a költségek emelkedésével, és a díjemelés indokát a CROTBIC CENTER Utazási Iroda minden esetben írásban közli az Utassal. Az Utas által az utazási szerződés alapján fizetendő részvételi díj nem emelhető az utazás megkezdését megelőző húsz napon belül. Amennyiben a részvételi díj emelésének mértéke meghaladja a nyolc százalékot, az Utas bármikor elállhat az utazástól. Nyolc százaléknál magasabb díjemelés esetén a felek módosítják a köztük fennálló szerződést. IV. Elállási feltételek: 6. Az Utas az utazás megkezdése előtt az Utazási szerződéstől írásban, a CROTBIC CENTER Utazási Iroda részére postai úton megküldött nyilatkozattal bármikor elállhat (az utazás Utas általi lemondása). Ha erre az utazás megkezdését megelőző 60. napot megelőzően kerül sor, az Utas 5.000.- azaz ötezer – forint költségátalányt köteles fizetni a CROTBIC CENTER Utazási Iroda részére kártalanítás címén. Amennyiben az Utas elállására az utazás megkezdését megelőző 60. napot követően kerül sor, az Utas egyidejű esedékességgel a Ptk. 320.§ (2) bekezdése szerint szabályozott „bánatpénz” jogcímén a díj alábbi %-ával egyező mértékű fizetési kötelezettséget köteles teljesíteni, ill. az a már részben vagy egészben megfizetett díj összegéből jóváírható az elállás időpontja függvényében: • repülős utaknál: a 60-36. napok közt a részvételi díj 10%-a, a 35-26. napok közt a teljes díj 50%-a, 25-16. napig a teljes díj 75%-a, 15 napon belül illetve az utazáson meg nem jelenés esetén a teljes díj 100%-a.
• buszos utaknál és egyéni utazásnál: a 60-36. napok közt a részvételi díj 10%-a, a 35-21. napok közt a teljes díj 40%-a, 20-11. napig a teljes díj 75%-a, 10 napon belül illetve az utazáson meg nem jelenés esetén a teljes díj 100%-a. 7. A CROTBIC CENTER Utazási Iroda fenntartja magának a jogot arra, hogy az utas elállásával összefüggésben keletkezett kárainak megfizetését kérje az utazást megelőző 60 napnál korábbi elállás esetén is. A fizetendő kártalanítási összeg a teljes díj valamennyi %-ában is meghatározható. Az e körben irányadó határidőket és %-kulcsokat legkésőbb a Részletes tájékoztató megküldésével egyidejűleg a CROTBIC CENTER Utazási Iroda közli az Utassal. E módosult feltételek a szerződés létrejötte esetén, annak részét képezik.

8. A CROTBIC CENTER Utazási Iroda az utazás megkezdése előtt legkésőbb 14 nappal a szerződéstől írásban tett nyilatkozattal elállhat.

9. Az utazási szerződés jogszerű, de az utazást megelőzően történt megszűnését követően a CROTBIC CENTER Utazási Iroda az utazás előtt megmaradt helyeinek hasznosításával összefüggésben a korábbi Utasoknak visszatérítés nem jár.

V. Hibás teljesítés és kifogáskezelés: 10. Amennyiben szokatlan, előre nem látható, a CROTBIC CENTER Utazási Iroda akaratán kívül álló, a legkörültekintőbb gondosság mellett sem elhárítható körülmény (vis maior - pl.: sztrájk, háború, természeti csapás, különlegesen szélsőséges időjárás stb.), vagy olyan, az utazási szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban nem álló 3. személy kellő gondossággal előre nem látható ill. nem elhárítható magatartása miatt a CROTBIC CENTER Utazási Iroda teljesítése nem lehet hibátlan ill. teljes körű, a CROTBIC CENTER Utazási Iroda köteles segítséget nyújtani az Utas részére nehézségei elhárításában.

11. Az Utas a szolgáltatásokkal kapcsolatos kifogásait köteles az utaskísérővel, vagy ennek hiányában a helyszíni szolgáltatóval haladéktalanul közölni, s bejelentéséről jegyzőkönyvet készíttetni - ennek elmulasztásából vagy késedelméből eredő kárért az Utas felelős. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő az Utas bejelentése mellett az erről felvett jegyzőkönyvbe köteles belefoglalni a helyszíni szolgáltatóval történt közlés tényét is. Amennyiben a fentiek szerint jegyzőkönyv felvételére kerül sor, annak egy példányát az Utas részére át kell átadni. Az utaskísérő köteles a CROTBIC CENTER Utazási Irodát haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. A CROTBIC CENTER Utazási Iroda ügyeleti telefonja: 46/509-440. Az Utas a nem szerződésszerű (hibás, hiányos) teljesítésből származó igényeit az utazás befejezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül köteles írásban a jegyzőkönyv becsatolásával bejelenteni. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Ha a szerződéstől eltérő teljesítés oka az Utas magatartása, az Utas kártérítési igényt nem érvényesíthet, egyebekben a szerződésszegés tényét, a keletkezett kár összegét és a kettő közötti okozati összefüggést az Utasnak kell igazolnia, de ez esetben is a kártérítés mértékének felső határa a Részvételi díj kétszerese. Egyebekben a CROTBIC CENTER Utazási Iroda kártérítési felelősségére a jelen általános szerződési feltételek (lásd még pl. a VI. pont szabályait) és a Rend. 9.§. (4) bekezdés, 11.§. és 12.§. rendelkezései az irányadóak. A CROTBIC CENTER Utazási Iroda a számára előírt vagyoni biztosítékra az Európai Utazási Biztosító Zrt.-vel kötött szerződést.

12. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

13. A CROTBIC CENTER Utazási Iroda felhívja Utasai figyelmét, hogy repülős utaknál a légitársaságok a menetrendben vagy egyéb kiadványokban szereplő indulási időpontoktól eltérhetnek, szükség esetén repülőgéptípus vagy légitársaság cseréjére is sor kerülhet. A poggyász díjtalan szállításának súlyhatárát a légitársaság határozza meg, a többletsúlyért a légitársaság által megszabott pótdíjat kell az Utasnak megfizetnie. Egyebekben a CROTBIC CENTER Utazási Iroda felelősségére a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett Montreali Egyezmény, a visszautasított beszállás, a légi járatok törlése, vagy hosszú késése esetén a 261/2004. EK rendelet, valamint a légi személyi szállítás szabályairól szóló 25/1999 (II.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. VI. A felek további jogai és kötelezettségei: 14. Tekintettel a CROTBIC CENTER Utazási Iroda által nyújtott speciális szolgáltatás jellegére (ide értve az utazások esetleges veszélyes helyszíneit, szélsőséges körülményeit, az ún. kalandtúrákból adódó jellemzőket stb.) az Utas vállalja, hogy az utazás időtartamára az általa választott biztosító társasággal betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást köt. Ennek elmulasztása esetén az Utas viseli azon költségeket és károkat, melyek megtérülésére a biztosító szolgáltatása révén a biztosítási gyakorlat szerint alappal számíthatott. A CROTBIC CENTER Utazási Iroda által meghirdetett utazások díja - a Tájékoztató esetlegesen eltérő szabálya hiányában - a betegség-, baleset- és poggyász biztosítás valamint az útlemondási (elállási) biztosítás díját nem tartalmazza. Az Utas által egyébként választható biztosítási módozatokra a CROTBIC CENTER a Részletes tájékoztatóban utal.

15. Az Utas kötelezi magát, hogy az utazáson ill. annak programjain kizárólag akkor vesz részt, ha általa ismert egészségi állapota ezt lehetővé teszi, ill. amennyiben nem szenved olyan betegségben, amelyre tekintettel az utazási szolgáltatás valamely részének igénybe vétele számára a megszokottnál nagyobb kockázatot jelent. Az utazás során a CROTBIC CENTER Utazási Iroda megbízottja folyamatos tájékoztatást nyújt azon veszélyforrásokról, melyekkel az utazás során az utasok személyét vagy vagyonát érintő károk elhárítása céljából számolni kell, illetve ilyen tájékoztatás az utazás során bármikor kérhető. Az Utas az utazáson saját felelősségére vesz részt, illetve az egyes utazási szolgáltatások igénybevételéről saját felelősségére dönt. Ezen körülményekre figyelemmel a CROTBIC CENTER Utazási Iroda kizárja helytállási kötelezettségét az olyan károk megtérítéséért, melyek az utazás speciális jellegéből következően az Utastól általában elvárható figyelem és körültekintés elmulasztása, valamint a CROTBIC CENTER Utazási Iroda megbízottjának e körbe tartozó utasításaitól történő eltérés miatt következtek be.

16. Saját poggyászának, kézicsomagjának őrizetéről az utazás során az Utas maga köteles gondoskodni, kivéve, ha továbbszállítás, vagy megőrzés céljából a szállító, vagy szolgáltató felelős képviselője átvette.

17. Az útlevél beszerzéséről és érvényességéről, valamint az esetleges vízum beszerzéséről eltérő megállapodás hiányában az Utas köteles gondoskodni, az útlevél, vízum, vám-rendelkezések betartásáért az Utas felel.

VII. Illetékesség 18. A CROTBIC CENTER Utazási Iroda által szervezett utazásokkal kapcsolatos vitás kérdésekben a felek megegyezésre törekednek. Megegyezés hiányában alávetik magukat a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. CROTBIC CENTER Utazási Iroda
     
 
Mikor születtél?

 
Mi a telefonszámod?

 
Mi az állandó lakcímed? (Település, utca, házszám, irányítószám, ország)

Köszönjük, hogy kitöltötted ezt a typeformot.
Most rajtad a sor, hogy elkészitsd a sajátodat — ingyenes, egyszerű és szép!
Készíts egy <strong>typeformot</strong>
Powered by Typeform